Privatumo politika

Mes gerbiame fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą ir siekiame užtikrinti šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą.
Lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis arba mums pateikdami bet kokius savo asmens duomenis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo politikos nuostatomis. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis.
 
Duomenų valdytojas
Jūsų duomenis, kuriuos surenkame savo interneto svetainėje www.restoranasgrey.lt ar apsilankymo restorane „restoranas …Grey“ metu, tvarko UAB „Juta Jazz Kava“ (toliau vadinama Bendrovė).
 
Kontaktinė informacija
UAB „Juta Jazz Kava“
Buveinės adresas: Pilies g. 2, 01403 Vilnius

El. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. nr.: +370 633 22 677
 
DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI
Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

– sukurti galimybes susisiekti su Bendrovės atstovais klientams rūpimais klausimais;
– kontaktui dėl paslaugos suteikimo ir „Restorano …Grey“ rinkodaros tikslais;
– sudaryti galimybes naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis;
– gerinti klientų žinias apie Bendrovės teikiamas paslaugas;
– atsakyti į klausimus ir užklausas, susijusias su Bendrovės teikiamomis paslaugomis;

Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.
 
SURINKTI ASMENS DUOMENYS
Paprastai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs pateikiate savo asmens duomenis bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą interneto svetainėje ar per socialinio tinklo el. paskyrą, skambindami mūsų telefono numeriu.
Bendrovės surinkti duomenys gali apimti toliau nurodytus duomenis bei jų pakeitimus:
– asmens vardą, pavardę, el pašto adresą, telefono numerį;
– bet kokią kitą informaciją, kurią vartotojai savo pasirinkimu siunčia ar kitu būdu teikia Bendrovei.
 
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina, atsižvelgiant į Bendrovės verslo poreikius bei teisėtus interesus arba vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, apibrėžiančiais dokumentų, įskaitant asmens duomenis, saugojimo terminus. Per internetinę svetainę gauti asmens duomenys ilgiausiai saugomi 3 (tris) metus nuo Jūsų apsilankymo internetinėje svetainėje, formų užpildymo, Jūsų paklausimo gavimo dienos, ar kitokio paskutinio šalių dalykinio santykio.
 
ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
Bet kurie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas Bendrovei ir/ar veikiantiems Bendrovės vardu, arba su Bendrove susijusioms įmonėms, o šie, tretieji asmenys, gali tokius asmens duomenis tvarkyti. Teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.
 
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
– Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog bet kuris duomenų subjektas turi teisę:
žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
– prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų („teisė būti pamirštam“), arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;
– bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
– pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus;
– nesutikti, kad jo atžvilgiu būtų taikomas automatizuotas vertinimas ar profiliavimas.
 
PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI
Ši Politika gali būti atnaujinama ir keičiama. UAB „Juta Jazz Kava“ informuos interneto svetainės lankytojus apie atnaujinimus, svetainėje pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis.